Privacy verklaring Zalmvanurk.nl

 Via de dienst www.zalmvanurk.nl worden privacygevoelige gegevens oftewelpersoonsgegevens verwerkt. Zalmvanurk.nl acht een zorgvuldige omgang metpersoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ookzorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet BeschermingPersoonsgegevens stelt. Zalmvanurk.nl is de verantwoordelijke voor degegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijkevrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College BeschermingPersoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wijverzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 mei 2018. 

Gebruik van persoonsgegevens

 Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnenpersoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens dierechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan onsworden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken,vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ookhoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemergebruiken. Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen: – NAW gegevens- Telefoonnummer- Factuuradres- Emailadres- Betalingsgegevens- Geboortedatum 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 Op de website van Zalm van Urk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronderhet IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Zalm van Urk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Dezegegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS

 Zalm van Urk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zalm van Urk bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hetprivacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Zalm van Urk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zalm van Urk heeft hier geen invloed op. Zalm van Urk heeft Google geen toestemming gegeven om via Zalm van Urk verkregenAnalytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Contactformulier en nieuwsbrief

 Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onzeproducten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst vanabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden degegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of deinhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres. Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciëledoeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheidaangeboden. 

Registreren

 Bij het aanmaken van een account moet u zich eerst registreren. Na registratie bewarenwij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wijbewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wiju kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering enbetaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeftafgenomen.  Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken,tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u metons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude ofmisbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteitenoverhandigen. Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens: – uw NAW gegevens- uw telefoonnummer- uw e-mailadres- uw betaalgegevens- uw geboortedatum Wij publiceren uw klantgegevens niet. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zalmvanurk.nl. Zalm van Urk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN

 Zalm van Urk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelenom misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zalm van Urk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zalm van Urk verzameldepersoonsgegevens, neem dan contact met Zalm van Urk op via info@zalmvanurk.nl.www.zalmvanurk.nl is een website van Zalm van Urk. Zalm van Urk is als volgt te bereiken:

Postadres: Breehorn 2a
Vestigingsadres:Breehorn 2a
8321 WP Urk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68498160E-mailadres: info@zalmvanurk.nl